Adatvédelem

A Design Hét Budapest weboldalának – www.designhet.hu, www.designweek.hu – fenntartója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH). Az SZTNH kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak, iránymutatásoknak és ajánlásoknak, továbbá a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Az SZTNH az ügyfeleit és a tevékenysége, működése iránt érdeklődőket – beleértve a honlapjának látogatóit is – megillető tájékoztatás érdekében aktualizálta az általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót, amelyet jelen oldalon közzétesz.

Az SZTNH adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

Amennyiben kérdése, észrevétele, esetlegesen panasza lenne az SZTNH adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, keresse meg az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjét, dr. Hegedüs Krisztinát az adatvedelem@hipo.gov.hu e-mail címen, a 06-1/312-4400 telefonszámon vagy postai úton a 1438 Budapest, pf. 415. levélcímen.


Tájékoztató a Magyar Formatervezési Tanács Irodája kapcsolattartási adatkezelésével kapcsolatban

A Magyar Formatervezési Tanács Irodája (a továbbiakban: MFTI) kezeli azokat a személyes adatokat – elsősorban az érintett nevét és e-mail címét –, amelyeket a részére az érintett személy megad. Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása az SZTNH-t és az MFTI-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról, hírekről, valamint az SZTNH és az MFTI rendezvényeiről, az e célból történő kapcsolattartás, illetve szükség esetén a meghívóküldés lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, amelynek megadása nem kötelező, de annak hiányában az MFTI tájékoztatást, értesítést, hírt, meghívót, felhívást, stb. nem küld ki, kapcsolatot ilyen formában nem tart.

Az adatkezelést az SZTNH ezzel megbízott munkatársai végzik, ahhoz adatfeldolgozó segítségét (pl. postázás, grafikai és nyomdai munkák) terén vehet igénybe. Az MFTI a személyes adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik: az MFTI legkésőbb a visszavonó nyilatkozat hozzá érkezését követő munkanapon törli e célra szolgáló nyilvántartásából az érintett személyes adatokat.

A hozzájárulás visszavonása az mfti@hipo.gov.hu címre történő e-mail küldésével történhet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.

A személyes adatok kezelője az SZTNH nevében eljáró MFTI (elérhetőségei: 1054 Budapest, Akadémia utca 21, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400, központi e-mail: mfti@hipo.gov.hu), az SZTNH adatvédelmi felelősének neve: dr. Hegedüs Krisztina (elérhetősége: adatvedelem@hipo.gov.hu).

Mindenki kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai MFTI általi kezelése miatt sérültek a jogai, az MFTI-hez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelmével.

Budapest, 2018. május 17.

[1] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

Magyar Formatervezési Tanács Irodája